Java plattform og programmeringsspråk

Disse sidene er en del av dokumentasjonen som Ola Lie utarbeidet da han foreleste faget IP- og webteknologi ved Høgskolen i Østfold i 2005.Websidene ble revidert i 2007.

Java teknologi

Java er både en plattform og et programmeringsspråk. Plattformen består av to komponenter:

  • javaJava Virtual Machine (Java VM) - Du kan tenke på Java bytecode (kompilerte Java program – .class filer) som maskinkode instruksjoner til Java VM.
  • Java Application Programming Interface (Java API) en samling ferdiglagde programvare komponenter (bibliotek)

Programmeringsspråket er objektorientert, støtter tråder, er portabelt (”write once, run anywhere”), m.m.

Verktøy i SDK

Java SDK kommer med en del grunnleggende verktøy, hvorav vi skal stifte bekjentskap med blant annet:

javac for å kompilere java programmer
java for å kjøre java applikasjoner
appletviewer for kjøre en java applet utenfor nettleseren
jar til å arbeide med Java Archive (JAR) filer

Grunnleggende elementer i et Java program

klasse En klasse er en mal for objekter. Se eksempelet nedenfor, class Student. (Husk å gi filnavnet samme navn: Student.java)
objekt Et objekt er enhet som inneholder både variabler og metoder. Student.java inneholder 2 objekter: John og Paul. Hvert av objektene inneholder 2 variabler: Name og Year, og 1 metode: SkrivUt()
metode Metoder er programkode som utfører operasjoner. Metoden SkrivUt() inneholder kode for å skrive ut verdien av variablene Name og Year.
type Et objekts klasse er objektets type: John og Paul er begge av type Student
konstruktør En konstruktør er programkoden som oppretter et objekt. Konstruktøren har samme navn som klassen . Både Student() og Student(String Tekst, int Tall) er konstruktører. new Student() vil benytte seg av den første, og new Student("John",2002) av den andre.
main Et program som kjøres begynner alltid med å kalle klassens main metode som har signaturen: public static void main(String[] args)

Programeksempelet kan lastes ned fra Student.java:

java

Når du kjører programmet med Run As → Java Application, vises følgende output i Console utsynet:

java

Input/Output

Vi skal nå bruke klassen JOptionPane til input og output. JOptionPane ligger i pakken javax.swing som blir brukt til å lage GUI (Graphical User Interfaces). Se også How to Make Dialogs. TINI støtter ikke javax.swing, så vi kan kun kjøre disse programmene på PCen. Programeksempelet kan lastes ned fra Dialogboks.java:

java

Når vi kjører programmet med Run As → Java Application, kommuniserer vi ikke lengre via Console utsynet, men i grafiske vinduer (her dialogbokser):

java

java

java